Dla firm

Oferujemy pakietowe ubezpieczenia firm z zakresie ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej.

 • 11 rodzajów ubezpieczenia mienia
 • 17 rodzajów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności

Ubezpieczenie mienia

Przedmiot ubezpieczenia:

 • środki trwałe:
 • środki obrotowe,
 • rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie pracownicze,
 • wartości pieniężne.

Zakres ubezpieczenia:

 • ogień i inne zdarzenia losowe, odpowiadający zakresowi pełnemu w ramach OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • dewastacja (opcja do ognia)
 • katastrofa budowlana (opcja do ognia)
 • stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów (opcja do ognia)
 • błąd użytkownika i szkody elektryczne ( opcja do ognia)
 • utrata danych i oprogramowania (opcja do ognia)
 • zepsucie towarów wskutek rozmrożenia (opcja do ognia)
 • maszyny elektryczne od szkód elektrycznych (opcja do ognia ) – nowe ryzyko
 • mienie w transporcie obejmujące : ogień i inne zdarzenia losowe, wypadek środka transportu, upadek przedmiotu na środek transportu, rabunek, kradzież z włamaniem ( w miejscu strzeżonym lub garażu)
 • mienie w każdym miejscu na terenie RP ( zakres ubezpieczenia w zależności od zakresu ubezpieczenia mienia w lokalizacjach)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zakres ubezpieczenia:

 • podstawowy – obejmujący odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności,
 • rozszerzony – obejmujący :
  • OC pracodawcy
  • OC za wózki widłowe ( nowe ryzyko)
  • OC za podwykonawców ( nowe ryzyko)
  • OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług (nowe ryzyko)
  • OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego (nowe ryzyko)
  • OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego (nowe ryzyko)
  • OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych (nowe ryzyko)
  • OC najemcy -szkody w nieruchomościach
  • OC najemcy – szkody w rzeczach ruchomych ( nowe ryzyko)
  • OC za produkt
  • OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia w Warcie (nowe ryzyko)
  • OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu ( nowe ryzyko)
  • OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego (nowe ryzyko)
  • OC za zanieczyszczenie środowiska
  • OC za przeniesienie chorób zakaźnych ( nowe ryzyko)
  • OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków (nowe ryzyko)
  • OC za wypadki powstałe poza granicami RP (nowe ryzyko)
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności

Przedmiot ubezpieczenia – koszty które zostaną poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej spowodowanej szkodą w ubezpieczonym mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych.