Kalkulator AC

Dla kogo?

Umowa ubezpieczenia autocasco może zostać zawarta z osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi działalność gospodarczą.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na rzecz osoby trzeciej (Ubezpieczonego), wymienionej w polisie.

Przedmiot ubezpieczenia

Skorzystaj z naszego kalkulatora:

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej (RP) stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, tj. pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery i przyczepy.

Zakres ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na:

1. uszkodzeniu pojazdu wskutek:

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
 • działania osób trzecich,

2. uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:

 • powodzi, zatopienia, pożaru, wybuchu,
 • bezpośredniego działania pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i zapadania się ziemi,
 • nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,

3. uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez przewożone osoby wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej,

4. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego kradzieży lub zabrania w celu krótkotrwałego użycia.

Dodatkowe informacje

 • Ubezpieczenie AC zapewnia rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium RP oraz pozostałych krajów europejskich.
 • Ochroną ubezpieczeniową można objąć samochód wraz z jego wyposażeniem.

Atuty naszej oferty

 • Konkurencyjna wysokość składki dla kierowców z kilkuletnim stażem bezwypadkowej jazdy.
 • Zachowanie pełnych uprawnień do zniżek z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, jeśli okres przerwy między umowami ubezpieczenia AC nie jest dłuższy niż 2 lata.
 • Możliwość wyboru sposobu likwidacji szkody.
 • Wiele rodzajów zniżek dostępnych dla klientów indywidualnych w taryfie AC.