Kalkulator AC

Dla kogo?

Umowa ubezpieczenia autocasco może zostać zawarta z osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi działalność gospodarczą.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na rzecz osoby trzeciej (Ubezpieczonego), wymienionej w polisie.

Przedmiot ubezpieczenia

Skorzystaj z naszego kalkulatora:

  Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej (RP) stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, tj. pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery i przyczepy.

  Zakres ubezpieczenia

  Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na:

  1. uszkodzeniu pojazdu wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
  • działania osób trzecich,

  2. uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:

  • powodzi, zatopienia, pożaru, wybuchu,
  • bezpośredniego działania pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i zapadania się ziemi,
  • nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,

  3. uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez przewożone osoby wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej,

  4. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego kradzieży lub zabrania w celu krótkotrwałego użycia.

  Dodatkowe informacje

  • Ubezpieczenie AC zapewnia rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu.
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium RP oraz pozostałych krajów europejskich.
  • Ochroną ubezpieczeniową można objąć samochód wraz z jego wyposażeniem.

  Atuty naszej oferty

  • Konkurencyjna wysokość składki dla kierowców z kilkuletnim stażem bezwypadkowej jazdy.
  • Zachowanie pełnych uprawnień do zniżek z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, jeśli okres przerwy między umowami ubezpieczenia AC nie jest dłuższy niż 2 lata.
  • Możliwość wyboru sposobu likwidacji szkody.
  • Wiele rodzajów zniżek dostępnych dla klientów indywidualnych w taryfie AC.