OC spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora skierowane jest do firm spedycyjnych wykonujących czynności spedycyjne na ternie RP i poza jej granicami.

Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi spedycyjnej, w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia.

  1. składowanie przesyłek towarowych zgodnie z warunkami dostosowanymi do ich właściwości fizycznych, nie dłużej jednak niż dni 30,
  2. pakowanie, rozpakowanie, przepakowanie, załadunek, rozładunek, przeładunek przesyłek towarowych,
  3. kontrolę stanu przesyłek towarowych,
  4. odprawę celną przesyłek towarowych,
  5. przygotowanie dokumentów do wysłania przesyłek towarowych,
  6. inne czynności związane z usługami spedycyjnymi, pod warunkiem zaakceptowania przez ubezpieczyciela (oprócz usług przewozowych).

Zakres ubezpieczenia

Szkody do naprawienia, których, w myśl prawa cywilnego i na podstawie zawartej umowy spedycyjnej zobowiązany jest ubezpieczający.
Ubezpieczający w porozumieniu z ubezpieczycielem ustala sumę gwarancyjną. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej na jedno i wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
W granicach sumy gwarancyjnej strony umowy ubezpieczenia mogą określić podlimit sumy gwarancyjnej, który stanowi górną granicę odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na jedno zdarzenie.
Suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań aż do jej całkowitego wyczerpania.