Ubezpieczenie domów

Podana cena dotyczy ubezpieczenia od wszelkich zdarzeń losowych, ponadto zawiera ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym na sumę 20.000zł. Jest to ubezpieczenie wymagane przez banki udzielające kredytów hipotecznych oraz mieszkaniowych.

Do kogo adresowane jest ubezpieczenie?

Pakiet „Bezpieczny DOM” to nowa, bardzo atrakcyjna  forma kompleksowego zabezpieczenia wielu obszarów Państwa życia osobistego – domu, przedmiotów mienia ruchomego, pomocy prawnej,  odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczenia na następstw nieszczęśliwych wypadków.  Zaproponowaliśmy Państwu bardzo uproszczoną przy czym bardzo korzystną formę zawarcia umowy ubezpieczenia.  Produkt  adresujemy  specjalnie do osób fizycznych (zarówno obywateli Polski jak i innego kraju, którzy posiadają odpowiedni tytuł prawny do posiadanego mienia).

Co i w jakim zakresie może zostać objęte ubezpieczeniem?

Konstrukcja Pakietu pozwala na kompleksowe zabezpieczenie interesu majątkowego Klientów, poprzez przeniesienie wielu zagrożeń związanych z posiadaniem mienia oraz wykonywaniem czynności życia prywatnego na Ubezpieczyciela. Produkt może być sprzedawany w dwóch programach, tj. w programie podstawowym i programie rozszerzonym.

Program PODSTAWOWY obejmuje:

 • ubezpieczenie mienia,
 • ubezpieczenie HOME ASSISTANCE
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Warunkiem zawarcia dowolnie wybranych ubezpieczeń z programu rozszerzonego jest zawarcie ubezpieczeń z programu podstawowego.

W skład programu ROZSZERZONEGO – oprócz ubezpieczeń wymienionych wyżej,  wchodzą następujące zdarzenia:

 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie pobytu w  szpitalu,
 • ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej.

Ubezpieczenie w ramach programu:

 • PODSTAWOWEGO zawierane jest w  wariancie EKONOMICZNYM lub INDYWIDUALNYM,
 • ROZSZERZONEGO może być zawarte w wariancie INDYWIDUALNYM.

Wariant ubezpieczenia EKONOMICZNY charakteryzuje się sztywno określonymi opcjami wyboru ubezpieczenia ruchomości domowych , i stałych elementów wyposażenia, HOME ASSISTANCE oraz ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Wariant ubezpieczenia INDYWUDUALNY charakteryzuje się szeroką ofertą ubezpieczeń do indywidualnego wyboru przez Klienta.

Przedmiot ubezpieczenia

I. Ubezpieczenie mienia

1. Dom jednorodzinny, budynek gospodarczy oraz obiekty małej architektury

2. Ruchomości domowe

3. Stałe elementy wyposażenia

4. Dom jednorodzinny, budynek gospodarczy, ruchomości domowe i stałe elementy wyposażenia – w trakcie  budowy lub przebudowy

5. Anteny satelitarne wraz z osprzętem

6. Domek letniskowy i ruchomości domowe w nim się znajdujące.

II. Ubezpieczenie „Home Assistance”

Ubezpieczenie  usługi świadczonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej całodobowo i przez cały rok – także w święta! za pośrednictwem Centrum Alarmowego InterRisk Home Asststance na rzecz Ubezpieczonego i osób bliskich, z nim zamieszkałych.

Usługi wymienione  w ramach Home Assistance udzielane są w następujących wariantach:

– Wariant Standard – pomoc techniczna w domu i usługi informacyjne (bez opłaty dodatkowej składki),

– Wariant Premium – Zakres Wariantu Standard rozszerzony pomoc medyczną w Polsce i serwis prawny,

–  Wariant VIP – zakres Wariantu Premium rozszerzony o usługi concierge i serwis informatyczny – nowość na rynku!.

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową) w związku z prowadzeniem czynności życia prywatnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • Ubezpieczającego /  Ubezpieczonego,
 • osób bliskich Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, stale z nim zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
 • pomocy domowej lub opiekunki do dzieci zatrudnionych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

IV. Ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej

Przedmiot ubezpieczenia:

Koszty pomocy prawnej w postępowaniu sądowym lub administracyjnym powstałe w następstwie zdarzenia, pozostającego w związku z ich życiem prywatnym, poniesione przez:

 • osoby objęte ubezpieczeniem (Ubezpieczający/ Ubezpieczony) oraz
 • osoby bliskie wspólnie z nim zamieszkujące w domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym objętym ochroną ubezpieczeniową).

Zakres ubezpieczenia:

 • koszty obsługi prawnej świadczonej przez osoby do tego uprawnione,
 • koszty opinii biegłych sądowych oraz koszty innych niezbędnych środków dowodowych przeprowadzonych w toku postępowania,
 • inne koszty i opłaty sadowe lub administracyjne, jeśli są one celowe dla ochrony praw osób objętych ochroną, w związku z prowadzonym postępowaniem.

Zdarzenia objęte pomocą prawną

Zdarzenia będące podstawą wszczęcia przeciwko osobie objętej ochroną ubezpieczeniową:

 • postępowania cywilnego, karnego oraz w sprawach o wykroczenia,
 • postępowania administracyjnego lub cywilnego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego lub spadkowego z udziałem osoby objętej ochroną.

Suma gwarancyjna:

10.000 zł na wszystkie zdarzenia i 5.000 zł na jedno zdarzenie

V. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie od stłuczenia, pęknięcia lub innego uszkodzenia mogą być:

 • szyby okienne i drzwiowe domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • lustra, witraże,
 • szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian,
 • koszty ustawienia i dowiezienia dźwigu lub rusztowań umożliwiających zamontowanie bądź zainstalowanie ubezpieczonych przedmiotów w związku z ich stłuczeniem lub rozbiciem.

VI. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego oraz koszty i świadczenia objęte odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń.

Ubezpieczenie może zostać zawarte w dwóch zakresach ubezpieczenia: podstawowym i rozszerzonym.

VII. Ubezpieczenie pobytu w szpitalu

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w okresie trwania umowy ubezpieczenia, spowodowany nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem lub porodem, które wydarzyły się w okresie trwania umowy ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia zapewnia Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu wypłatę świadczenia w związku z pobytem Ubezpieczonego w szpitalu – świadczenie przysługuje za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu.

Jeżeli pobyt w szpitalu jest następstwem wypadku komunikacyjnego, związanego z ruchem pojazdu mechanicznego, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 50 % świadczenia podstawowego – świadczenie takie wypłacane jest przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Maksymalna wysokość świadczenia dziennego może wynosić 100 zł za dzień pobytu w szpitalu.

Atuty naszej oferty:

 • prosta forma zawarcia ubezpieczenia,
 • uprawnia do skorzystania z  dodatkowych zniżek w pozostałych ubezpieczeniach oferowanych przez AB PORT
 • Home Assistance w trzech wariantach do wyboru
 • niska cena za poszczególne rodzaje ubezpieczeń,
 • niska składka minimalna  (50 zł)
 • możliwość opłaty składki w  ratach (maksymalnie 4 raty),
 • zoptymalizowany i szeroki zakres ubezpieczeń,
 • elastyczne kryteria oceny sytuacji i potrzeb Klienta podczas przystąpienia do ubezpieczenia
 • oferta skierowana do szerokiego grona odbiorców.