Warto wiedzieć

1. Jak korzystnie ubezpieczyć swoje auto?
Należy podjechać do agencji AB Port gdzie mają Państwo wybór kilkunasu ubezpieczycieli z dobrymi ofertami ubezpieczeń OC i AC.
Dobry adres w zakładce „kontakt”
2. Podczas urlopu w Chorwacji samochód mój został uszkodzony przez pojazd, którego kierowca zbiegł z miejsca wypadku. Wezwałem policję i podałem numery rejestracyjne. Nie otrzymałem dotąd żadnej informacji. Co robić dalej?

Należy skontaktować się z Polskiem Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14; telefon: (22) 551 51 00; www.pbuk.pl).

3. Jak należy postępować w razie wystąpienia szkody?

W przypadku wystąpienia szkody z ubezpieczenia komunikacyjnego należy:
zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscu wypadku,
jeśli są ranni lub ofiary w ludziach – zadzwonić po policję i służby ratownicze, nie wolno opuszczać miejsca zdarzenia,
w miarę możliwości udzielić pomocy poszkodowanym,
ustalić, gdzie ubezpieczni są pozostali uczestnicy zdarzenia
zadzwonić do Centrum Alarmowego ubezieczyciela i postępować zgodnie z instrukcjami, „wykaz ubezpieczycieli”
wypełnić druk oświadczenia o zdarzeniu drogowym,
4. Chciałbym zmienić ubezpieczyciela i potrzebuję zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia. Jak mogę je uzyskać?

Należy skierować pisemną prośbę o wydanie takiego zaświadczenia bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej, z którą zawarliśmy umowę ubezpieczenia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres Klienta oraz nr rej. ubezpieczonego pojazdu lub serię i nr ostatniej polisy. Można złożyć go osobiście bądź też przesłać do faxem lub pocztą (w ten sam sposób zostanie wysłane zaświadczenie, chyba że Klient zaznaczy na wniosku, że zainteresowany jest innym sposobem przekazania zaświadczenia).
Zakład ubezpieczeń nie wysyła zaświadczeń e-mailem, a jeśli już w ten sposób Klient skieruje swoją prośbę, należy napisać na jaki adres bądź nr faxu ma zostać odesłana odpowiedź.
5. Jakie czynności powinienem wykonać ubezpieczony po sprzedaży pojazdu?

W przypadku sprzedaży pojazdu obowiązkiem ustawowym zbywcy pojazdu jest przekazanie wraz z pojazdem ważnego ubezpieczenia OC nowemu właścicielowi. Z chwilą dokonania transakcji wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC przechodzą na nowego nabywcę pojazdu. Sprzedający zobowiązany jest do poinformowania ubezpieczyciela o dokonanej transakcji, przekazując mu kopię umowy kupna-sprzedaży.
6. Aktualne promocje:

Wykaz aktualnie obowiązujących promocji prezentujemy na naszej witrynie w zakłdce „promocje i zniżki”.

Nie przegap okazji! Sprawdź aktualne promocje w AB Port.
7. Kiedy powinno się zawrzeć ubezpieczenie OC samochodu?

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zm.) obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powstaje dla:
pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep podlegających rejestracji w RP – przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu nie zarejestrowanego, najpóźniej zaś w dniu rejestracji danego pojazdu.
pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep zarejestrowanych lub podlegających rejestracji poza granicami RP – przed przekroczeniem granicy RP, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne lub na terenie RP, najpóźniej z dniem rozwiązania się dotychczasowej umowy – w sytuacji gdy podczas pobytu ww. pojazdu na terytorium RP dojdzie do wygaśnięcia ubezpieczenia granicznego lub certyfikatu Zielonej Karty, a także przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu nie dopuszczonego do ruchu na terytorium RP.
pojazdów wolnobieżnych oraz historycznych – przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu.

Dodatkowo posiadacze pojazdów zobowiązani są do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne w razie ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, co ma miejsce w sytuacji gdy:

posiadacz pojazdu co najmniej na 1 dzień przed upływem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, powiadomił zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu tej umowy -obowiązek zawarcia umowy powstaje począwszy od pierwszego dnia po zakończeniu tego okresu
posiadacz pojazdu nie opłacił całości składki za mijający okres 12-miesięcznej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne – obowiązek zawarcia umowy powstaje z pierwszym dniem po zakończeniu tego okresu
nastąpiło ogłoszenie upadłości lub likwidacja zakładu ubezpieczeń, w którym posiadacz pojazdu posiadał zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne – obowiązek zawarcia umowy powstaje z pierwszym dniem po zakończeniu 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, nie później niż następnego dnia po upływie 3 miesięcznego okresu od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń
nastąpiło zbycie pojazdu i nabywca tego pojazdu w terminie 30 dni od daty nabycia wypowiedział otrzymaną od zbywcy umowę ubezpieczenia – obowiązek zawarcia umowy powstaje z chwilą rozwiązania umowy wypowiedzianej. Podobne zasady obowiązują w przypadku, gdy posiadacz pojazdu nie będący jego właścicielem zawarł umowę ubezpieczenia OC komunikacyjne, a następnie utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz jego właściciela,

8. Czy potrzebuję Zieloną Kartę jeżdżąc po Europie?

W 12 krajach Systemu Zielonej Karty (wymienionych poniżej) trzeba mieć ze sobą ważną ZK.

Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Przy wjeździe do 35 krajów europejskich (UE i państwa stowarzyszone – wymienione poniżej) nie trzeba już legitymować się ZK.

Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy