Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych KNUiFE

Organ administracji rządowej. Do jego podstawowych zadań należą:
1. ochrona interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia;
2. ochrona interesów członków otwartych funduszy emerytalnych, które stanowią II filar systemu ubezpieczeń społecznych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych – III filara systemu ubezpieczeń społecznych