Ubezpieczony

Osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę.