Sprzedaż pojazdu

W przypadku sprzedaży pojazdu obowiązkiem ustawowym zbywcy pojazdu jest przekazanie wraz z pojazdem ważnego ubezpieczenia OC nowemu właścicielowi. Z chwilą dokonania transakcji wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC przechodzą na nowego nabywcę pojazdu.

Sprzedający zobowiązany jest do poinformowania ubezpieczyciela o dokonanej transakcji, przekazując mu kopię umowy kupna-sprzedaży. Masz na to 30 dni od dnia zbycia pojazdu. W przeciwnym razie jesteś wraz z nabywcą solidarnie odpowiedzialny za opłacenie składki należnej do dnia powiadomienia Ubezpieczyciela o sprzedaży.