Gwarancje Ubezpieczeniowe

Są pisemnym zobowiązaniem ubezpieczyciela do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa (np. gwarancje zapłaty długu celnego) lub zawartej umowy (np. gwarancje kontraktowe).

  Udzielane są:
 • na pisemny wniosek wnioskodawcy (strony zobowiązanej)
 • po dokonaniu oceny jego wiarygodności
 • zawarciu z nim umowy o udzielenie gwarancji
 • ustanowieniu zabezpieczeń ewentualnych roszczeń WARTY i opłaceniu składki

Zalety gwarancji:

 • dla beneficjenta:
  • bezpieczeństwo i pewność otrzymania określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązań zabezpieczanych gwarancją.
  • dodatkowa ocena wiarygodności wnioskodawcy gwarancji
 • dla wnioskodawcy:
  • potwierdzenie jego wiarygodności
  • możliwość sprostania wymogom kontrahenta (inwestora, wynajmującego, dostawcy) i uczestniczenia w obrocie gospodarczym bez angażowania własnych środków finansowych w celu złożenia wymaganego zabezpieczenia
  • w przypadku gwarancji celnych – możliwość dokonywania obrotu z zagranicą bez angażowania własnych środków finansowych lub odroczenia zapłaty należności celno-podatkowych (stosownie do danej procedury celnej)
  • w przypadku pozostałych gwarancji – w zależności od rodzaju – możliwość uczestnictwa w przetargu, zawarcia kontraktu, otrzymania zaliczki, otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury, uzyskania zezwolenia i prowadzenia określonej działalności, korzystania z kredytu kupieckiego.

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE ZAPŁATY DŁUGU CELNEGO

adresowane do wszystkich podmiotów dokonujących obrotu z zagranicą i zobowiązanych do złożenia zabezpieczenia majątkowego na rzecz polskich urzędów celnych.

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KONTRAKTOWE

adresowane do wykonawców i podwykonawców biorących udział w przetargach i realizujących kontrakty i w związku z tym zobligowanych do złożenia zabezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów (inwestorów, generalnych wykonawców)

WARTA udziela różnych gwarancji związanych z realizacją kontraktów:

 • przetargowych (wadialnych)
 • należytego wykonania
 • zwrotu zaliczki
 • usunięcia wad

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KAUCYJNE

adresowane do najemców – podmiotów wynajmujących powierzchnię użytkową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zobligowanych do zapłaty kaucji lub złożenia zabezpieczenia na rzecz wynajmującego.

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KONCESYJNE

adresowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagającą koncesji lub zezwolenia i zobligowanych do złożenia z tego tytułu zabezpieczenia na rzecz organu udzielającego koncesji (zezwolenia).