Podróże i narty – koszty leczenia

Ubezpieczenie skierowane jest do osób wyjeżdżających w podróż zagraniczną lub krajową – głównie w celach turystycznych.

Umowa ubezpieczenia – w zależności od wybranego przez Ubezpieczającego zakresu ubezpieczenia – obejmuje:

  • koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
  • koszty związane z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do Polski
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną
  • pomoc prawną lub finansową oraz koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą, nie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyka kosztów leczenia i NNW, m.in. powrót członków rodziny Ubezpieczonego, zastępczy kierowca, opieka nad nieletnimi dziećmi, koszty odwiedzin osób bliskich, kontynuacja zaplanowanej podróży
  • straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez Ubezpieczonego
    – z przyczyn losowych – uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub wcześniejszego z niej powrotu
  • bagaż podróżny znajdujący się pod opieką Ubezpieczonego, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, pozostawiony: za pokwitowaniem w przechowalni bagażu, w miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym parkingu
  • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za wyrządzone przez Ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe
  • ryzyka narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa), koszty leczenia w Polsce po wypadku narciarskim za granicą oraz opcja dodatkowa (zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, refundacja kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich, świadczenie rekompensujące zamknięcie tras zjazdowych), koszty ratownictwa