OCP w ruchu krajowym

Produkt skierowany do przedsiębiorstw prowadzących działalność przewozową, tj. w sposób zawodowy i profesjonalny zajmujących się przewozem rzeczy.
Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki towarowej, powstałe od momentu przyjęcia do przewozu przesyłki towarowej, do momentu wydania jej odbiorcy.
Zakres ubezpieczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody powstałe podczas zarobkowego przewozu przesyłek towarowych w ruchu krajowym, działającego w charakterze przewoźnika z tytułu zawartej umowy o przewóz, przy użyciu własnych lub podnajętych środków transportu.
Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rozboju,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na uszkodzeniu kontenera,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów
  • o podwyższonym ryzyku,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów niebezpiecznych (ADR),
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się.

Ubezpieczający w porozumieniu z ubezpieczycielem ustala sumę gwarancyjną. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej na jedno i wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
W granicach sumy gwarancyjnej strony umowy ubezpieczenia mogą określić podlimit sumy gwarancyjnej, który stanowi górną granicę odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na jedno zdarzenie.
Suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań aż do jej całkowitego wyczerpania.